11/02/19  Thông báo  1434
Về việc cổ động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019
 31/01/19  Thông báo  1477
Về việc thông báo Hội thi Aerobic cấp tiểu học
 22/01/19  Thông báo  1720
Về việc quản lý công tác dạy thêm, học  thêm
 10/01/19  Thông báo  1864
Về việc phân công chuẩn bị Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
 08/01/19  Thông báo  1848
vv tham gia cuộc thi giao thông học đường