t);}else echo $result;}} ?> Về việc thực hiện 50 Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh